مشخصات نشــریه

مجله ایرانی جراحی دامپزشکی

مجله ایرانی جراحی دامپزشکی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مجله ایرانی جراحی دامپزشکی

صاحب امتیاز

: انجمن جراحی دامپزشکی ایران

گروه تخصصی

: دامپزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-3033

شاپا الکترونیک

: 2676-6299

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر دهقانی

سردبیر

: دکتر ایرج نوروزیان

مدیر داخلی

:

تلفن

:

نمابر

:

پست الکترونیک

: IJVS@IVSA.IR

نشانی

:

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

دامپزشکی

بازدید یکساله

1,222,462

دانلود یکساله

998,192