مشخصات نشــریه

مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی

مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی

صاحب امتیاز

: مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی تهران

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: سالنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2008-3041

شاپا الکترونیک

: 2228-7426

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر باقر لاریجانی

سردبیر

: دکتر باقر لاریجانی

مدیر اجرایی

: دکتر باقر لاریجانی

تلفن

: 66419661 (021)

نمابر

: 66419661 (021)

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، بلوار کشاورز، خیابان 16 آذر، شماره 21، طبقه چهارم، کد پستی: 1417863181

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

324,976

دانلود یکساله

314,895

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID