مشخصات نشــریه

تولید گیاهان زراعی (مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی)

تولید گیاهان زراعی (مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

تولید گیاهان زراعی (مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی)

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، گرگان، 4913815739، ایران

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-739x

شاپا الکترونیک

: 2008-7403

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سیدعطاالله سیادت

سردبیر

: دکتر سراله گالشی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 2245884 (0171)

نمابر

: 2245884 (0171)

تارگاه

: journals/gau.ac.ir

پست الکترونیک

: ejcp@gau.ac.ir

نشانی

: گرگان، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، حوزه معاونت پژوهشی و فناوری، کد پستی: 15739-49138

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

143,519

دانلود یکساله

73,873