مشخصات نشــریه

دانش سیاسی

دانش سیاسی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

دانش سیاسی

صاحب امتیاز

: دانشگاه امام صادق (ع)

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-0743

شاپا الکترونیک

: 2228-6594

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر جلال درخشه

سردبیر

: اصغر افتخاری

مدیر داخلی

: احمد خادم

تلفن

: 88094001-5 (021)

نمابر

: 88575025 (021)

تارگاه

: pkn.isu.ac.ir

پست الکترونیک

: pkn@isu.ac.ir

نشانی

: تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)، مرکز تحقیات، اداره نشریات، دوفصلنامه دانش سیاسی،

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

89,774

دانلود یکساله

43,109