مشخصات نشــریه

مجله ژئوفیزیک ایران

مجله ژئوفیزیک ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مجله ژئوفیزیک ایران

صاحب امتیاز

: انجمن ژئوفیزیک ایران

گروه تخصصی

: علوم پایه

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-0336

شاپا الکترونیک

: 2783-168x

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: عبدالرحیم جواهریان

سردبیر

: ظاهر حسین شمالی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 61118307 (021)

نمابر

: 88630546 (021)

تارگاه

: ijgeophysics.ir

پست الکترونیک

: nigs_ijg@ut.ac.ir

نشانی

: تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ساختمان شماره 3، طبقه دوم، اتاق 116

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

382,091

دانلود یکساله

335,491