مشخصات نشــریه

اندیشه نوین دینی

اندیشه نوین دینی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

اندیشه نوین دینی

صاحب امتیاز

: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-9481

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: ابراهیم کلانتری

سردبیر

: احمد بهشتی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 32110366 (025)

نمابر

: 32110366 (025)

تارگاه

: andishe.maaref.ac.ir

پست الکترونیک

: andishe@maaref.ac.ir

نشانی

: قم، بلوار محمد امین، خیابان جمهوری اسلامی، بین کوچه 4 و 6، دانشگاه معارف اسلامی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

167,012

دانلود یکساله

86,775