مشخصات نشــریه

مطالعات آموزش زبان فارسی

مطالعات آموزش زبان فارسی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

مطالعات آموزش زبان فارسی

صاحب امتیاز

: جامعه المصطفی (ص) العالمیه

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: زبان و ادبیات فارسی

شاپا چاپی

: 2538-6042

شاپا الکترونیک

: 2821-1324

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: علی پورمند

سردبیر

: دکتر محمود مهرآوران

مدیر داخلی

: علی سلیمانی

تلفن

: 32932847-0253

نمابر

: 32932847-0253

تارگاه

: maz.journals.miu.ac.ir

پست الکترونیک

: Maz.journals@miu.ac.ir

نشانی

: قم، بلوار امین، روبه روی صدا و سیما، مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی، کدپستی: 3713934466

نمایه

: زبان و ادبیات فارسی

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

70

دانلود یکساله

1,110