مشخصات نشــریه

توسعه کارآفرینی

توسعه کارآفرینی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

توسعه کارآفرینی

صاحب امتیاز

: انجمن مدیریت ایران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-2266

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: محمدرضا زالی

سردبیر

: زهرا آراستی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 61119243 (021), 88339098 (021)

نمابر

: 88339098 (021)

تارگاه

:

پست الکترونیک

: JED@ut.ac.ir

نشانی

: تهران، خیابان کارگر شمالی، ابتدای خیابان شانزدهم، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، طبقه دوم، دفتر مجله توسعه کارآفرینی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

90,629

دانلود یکساله

50,740