مشخصات نشــریه

اکتشاف و پردازش هوشمند دانش

اکتشاف و پردازش هوشمند دانش

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

اکتشاف و پردازش هوشمند دانش

صاحب امتیاز

: مؤسسه آموزش عالی فردوس

گروه تخصصی

: سایر

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2783-3607

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: حمید طباطبایی

سردبیر

: ابراهیم محمود زاده

مدیر داخلی

:

تلفن

: 37291115 (051)

نمابر

: 37264134 (051)

تارگاه

:

پست الکترونیک

: journal.kdip@gmail.com

نشانی

: ایران، مشهد، بلوار شهید کلاهدوز، شهید کلاهدوز 30، مؤسسه آموزش عالی فردوس، کدپستی: 9184915378

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

سایر

بازدید یکساله

73

دانلود یکساله

1,114