مشخصات نشــریه

آمایش محیط

آمایش محیط

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

آمایش محیط

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ملایر

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2676-783X

شاپا الکترونیک

: 2676-7848

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر مجید شمس

سردبیر

: دکتر بیژن رحمانی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 32227836 (081)

نمابر

: 32227836 (081)

تارگاه

: amayesh.com

پست الکترونیک

: amayesh_azad@yahoo.com

نشانی

: ملایر، بالاتر از پارک سیفیه، دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر نشریه

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

179,007

دانلود یکساله

93,962