مشخصات نشــریه

مجله پژوهش های آماری ایران

مجله پژوهش های آماری ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مجله پژوهش های آماری ایران

صاحب امتیاز

: پژوهشکده آمار، مرکز آمار ایران

گروه تخصصی

: علوم پایه

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-1294

شاپا الکترونیک

: 2538-5763

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: حمیدرضا نواب پور

سردبیر

: نادر نعمت الهی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88725037 (021)

نمابر

: 88725112 (021)

تارگاه

: www.srtc.ac.ir/jsri

پست الکترونیک

: jsri@srtc.ac.ir

نشانی

: تهران، خیابان یوسف آباد، خیابان ابن سینا، کوچه 25 شرقی، شماره 5، پژوهشکده آمار، دفتر مجله

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

469,647

دانلود یکساله

369,612