مشخصات نشــریه

سلامت کار ایران

سلامت کار ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

سلامت کار ایران

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی تهران

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-5133

شاپا الکترونیک

: 2228-7493

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر احمد عامری

سردبیر

: دکتر علی اصغر فرشاد

مدیر داخلی

:

تلفن

: 8779118 (021)، 88779928 (021)

نمابر

: 88779487 (021)

تارگاه

: ioh.tums.ac.ir

پست الکترونیک

: ijoh@tums.ac.ir

نشانی

: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، شماره 60، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، واحد الوند

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

1,272,759

دانلود یکساله

1,488,916