مشخصات نشــریه

سلامت کار ایران

سلامت کار ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

سلامت کار ایران

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی تهران

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-5133

شاپا الکترونیک

: 2228-7493

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر احمد عامری

سردبیر

: دکتر علی اصغر فرشاد

مدیر داخلی

:

تلفن

: 8779118 (021)، 88779928 (021)

نمابر

: 88779487 (021)

تارگاه

: ioh.tums.ac.ir

پست الکترونیک

: ijoh@tums.ac.ir

نشانی

: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، شماره 60، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، واحد الوند

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

1,272,759

دانلود یکساله

1,488,916