مشخصات نشــریه

تحقیقات کشاورزی ایران

تحقیقات کشاورزی ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

تحقیقات کشاورزی ایران

صاحب امتیاز

: دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1013-9885

شاپا الکترونیک

: 2717-1582

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سید مجتبی زبرجد

سردبیر

: دکتر سید علی اکبر بهجت نیا

مدیر داخلی

:

تلفن

: 2286307 (0711)

نمابر

: 2286307 (0711)

تارگاه

:

پست الکترونیک

: amin@shirazu.ac.ir

نشانی

: شیراز، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، دفتر مجله تحقیقات کشاورزی ایران- کد پستی 65186-71441

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

90,029

دانلود یکساله

60,889