مشخصات نشــریه

تولید و ژنتیک گیاهی

تولید و ژنتیک گیاهی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید

تولید و ژنتیک گیاهی

صاحب امتیاز

: دانشگاه کردستان

گروه تخصصی

: علمی تخصصی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2821-0913

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: شیوا خالص رو

سردبیر

: ناصر مجنون حسینی

مدیر اجرایی

: ناصر مجنون حسینی

تلفن

: 33624008-087

نمابر

: 33624008-087

تارگاه

: jwr.uok.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: استان کردستان، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، دانشکده کشاورزی، گروه تولید و ژنتیک گیاهی، کدپستی:6617715175

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علمی تخصصی

بازدید یکساله

153

دانلود یکساله

3,768