مشخصات نشــریه

نسیم تندرستی (سلامت خانواده)

نسیم تندرستی (سلامت خانواده)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

نسیم تندرستی (سلامت خانواده)

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2322-245X

شاپا الکترونیک

: 2345-6191

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر قهرمان محمودی

سردبیر

: دکتر بهمن نیک پور

مدیر داخلی

:

تلفن

: 33033805 (011)

نمابر

: 33075523 (011)

تارگاه

: www.iausari.ac.ir

پست الکترونیک

: h.familyjournal @iausari.ac.ir

نشانی

: ایران، ساری، کیلومتر 7 جاده دریا، مجتمع دانشگاهی، دانشگاه آزاد ساری، واحد ساری، دانشکده علوم پزشکی، طبقه 4، حوزه پژوهشی دفتر مجله

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

64,649

دانلود یکساله

35,816