مشخصات نشــریه

نامه انجمن جمعیت شناسی ایران

نامه انجمن جمعیت شناسی ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

نامه انجمن جمعیت شناسی ایران

صاحب امتیاز

: انجمن جمعیت شناسی ایران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-000x

شاپا الکترونیک

: 2008-3742

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: محمد میرزایی

سردبیر

: حبیب اله زنجانی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 61117874 (021)

نمابر

: 88334964 (021)

تارگاه

:

پست الکترونیک

: pui@ut.ac.ir

نشانی

: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بالاتر از بیمارستان شریعتی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، طبقه اول

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

82,432

دانلود یکساله

111,850