مشخصات نشــریه

تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق

تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق

صاحب امتیاز

: موسسه آموزش عالی آپادانا

گروه تخصصی

: علمی تخصصی

درجه علمی

: سایر

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 3631-2783

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: انگلیسی

زبان دوم

: فارسی

مدیر مسئول

: دکتر آیدا مخترع

سردبیر

: دکتر سید علی اصغر حاتمی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 36987 (071) - (داخلی 113)

نمابر

: 33605031 (071)

تارگاه

: www.jmirl.apadana.ac.ir

پست الکترونیک

: Journal@apadana.ac.ir

نشانی

: فارس، شیراز، منطقه شهرداری یک، میدان معلم، خیابان ایمان شمالی، ساختمان مرکزی، موسسه آموزش عالی آپادانا، کدپستی: 7187985451

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علمی تخصصی

بازدید یکساله

9

دانلود یکساله

11