مشخصات نشــریه

نقد و تحلیل آراء قضایی

نقد و تحلیل آراء قضایی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

نقد و تحلیل آراء قضایی

صاحب امتیاز

: پژوهشکده حقوق و قانون ایران

گروه تخصصی

: علمی تخصصی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

:

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: محمد درویش زاده

سردبیر

: محمدجواد شریعت باقری

مدیر اجرایی

: محمدجواد شریعت باقری

تلفن

: 63877 (021)

نمابر

: 63877 (021)

تارگاه

: analysis.illrc.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فخر رازی، خیابان نظری، پلاک 81، واحد 3 ، کدپستی :1314735165

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علمی تخصصی

بازدید یکساله

522

دانلود یکساله

1,252

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID