مشخصات نشــریه

پژوهش در آموزش زبان و ادبیات عرب

پژوهش در آموزش زبان و ادبیات عرب

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

پژوهش در آموزش زبان و ادبیات عرب

صاحب امتیاز

: دانشگاه فرهنگیان

گروه تخصصی

: علمی تخصصی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

:

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر حسن جرفی

سردبیر

: دکتر عاطی عبیات

مدیر داخلی

:

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

: amozesharabi.cfu.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

:

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علمی تخصصی

بازدید یکساله

46,353

دانلود یکساله

85,338