مشخصات نشــریه

پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی)

پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی)

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان (اصفهان)

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2676-3281

شاپا الکترونیک

: 2676-5179

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر احمد علی فروغی ابری

سردبیر

: دکتر نرگس کشتی آرای

مدیر اجرایی

: دکتر نرگس کشتی آرای

تلفن

: 35002440 (031)

نمابر

: 35002440 (031)

تارگاه

: jsr-e.khuisf.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: اصفهان، خیابان جی شرقی، بلوار ارغوانیه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان (اصفهان)

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

425,266

دانلود یکساله

300,648

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID