مشخصات نشــریه

فصلنامه مددکاری اجتماعی

فصلنامه مددکاری اجتماعی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

فصلنامه مددکاری اجتماعی

صاحب امتیاز

: حسین حاج بابایی

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-451X

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: حسین حاج بابایی

سردبیر

: امین حاج بابایی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 66358550 (021)

نمابر

:

تارگاه

: socialworkmag.ir

پست الکترونیک

: info@socialworkMag.ir

نشانی

: تهران، خیابان رودکی، خیابان بوستان سعدی پلاک صدوچهل. کدپستی: 1346643543

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

35,597

دانلود یکساله

72,137