مشخصات نشــریه

اقتصاد کشاورزی (اقتصاد و کشاورزی)

اقتصاد کشاورزی (اقتصاد و کشاورزی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید

اقتصاد کشاورزی (اقتصاد و کشاورزی)

صاحب امتیاز

: انجمن علمی اقتصاد کشاورزی ایران

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2008-5524

شاپا الکترونیک

: 2645-3274

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سید صفدر حسینی

سردبیر

: دکتر سعید یزدانی

مدیر اجرایی

: دکتر سعید یزدانی

تلفن

: 3222767 (026)

نمابر

: 3222767 (026)

تارگاه

: www.iranianjae.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی، انجمن اقتصاد و کشاورزی ایران

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

227,382

دانلود یکساله

128,154