مشخصات نشــریه

مجله علوم آماری

مجله علوم آماری

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مجله علوم آماری

صاحب امتیاز

: انجمن آمار ایران

گروه تخصصی

: علوم پایه

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-8183

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محسن محمدزاده

سردبیر

: دکتر محسن محمدزاده

مدیر داخلی

:

تلفن

: 66495540 - 021

نمابر

: 66499827 - 021

تارگاه

: jss.irstat.ir

پست الکترونیک

: amar@modares.ac.ir

نشانی

: تقاطع جلال آل احمد و چمران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه، دفتر مجله علوم آماری، تهران، 13116-14117

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

75,107

دانلود یکساله

40,876