مشخصات نشــریه

معرفت فلسفی

معرفت فلسفی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

معرفت فلسفی

صاحب امتیاز

: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-4545

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: علی مصباح

سردبیر

: دکتر محمد فنایی اشکوری

مدیر داخلی

:

تلفن

: 32113474 (025)

نمابر

: 32934483 (025)

تارگاه

: www.nashriyat.ir

پست الکترونیک

: marifat@qabas.net

نشانی

: قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، طبقه 4

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

141,575

دانلود یکساله

73,809