مشخصات نشــریه

حکمت و فلسفه

حکمت و فلسفه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

حکمت و فلسفه

صاحب امتیاز

: دانشگاه علامه طباطبایی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 1735-3238

شاپا الکترونیک

: 2476-6038

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر علی اصغر مصلح

سردبیر

: فرشته نباتی

مدیر اجرایی

: فرشته نباتی

تلفن

: 88683705 (021)

نمابر

: 88683705 (021)

تارگاه

: wph.atu.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، بزرگراه چمران، پل مدیریت، خیابان علامه طباطبایی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، گروه فلسفه، دفتر فصلنامه علمی-پژوهشی حکمت و فلسفه

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

66,919

دانلود یکساله

30,597

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID