مشخصات نشــریه

خانواده پژوهی

خانواده پژوهی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

خانواده پژوهی

صاحب امتیاز

: پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 1735-8442

شاپا الکترونیک

: 2476-7484

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمدعلی مظاهری

سردبیر

: دکتر محمدعلی مظاهری

مدیر اجرایی

: دکتر محمدعلی مظاهری

تلفن

: 29902366, 22431813 (021)

نمابر

: 29902366, 22431813 (021)

تارگاه

: jfr.sbu.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده، کدپستی: 1983963113

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

253,509

دانلود یکساله

117,380