مشخصات نشــریه

علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)

علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)

صاحب امتیاز

: دانشگاه صنعتی اصفهان

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2476-3594

شاپا الکترونیک

: 2476-5554

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: محمد شاهدی

سردبیر

: دکتر جهانگیر عابدی کوپایی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 33912793 (031)

نمابر

: 33912626 (031)

تارگاه

: jstnar.iut.ac.ir

پست الکترونیک

: jwss@of.iut.ac.ir

نشانی

: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، سازمان مرکزی، دفتر نشریات علمی-مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، کد پستی: 8415683111

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

978,595

دانلود یکساله

622,222