مشخصات نشــریه

علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)

علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)

صاحب امتیاز

: دانشگاه صنعتی اصفهان

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2476-3594

شاپا الکترونیک

: 2476-5554

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: محمد شاهدی

سردبیر

: دکتر جهانگیر عابدی کوپایی

مدیر اجرایی

: دکتر جهانگیر عابدی کوپایی

تلفن

: 33912793 (031)

نمابر

: 33912793 (031)

تارگاه

: jstnar.iut.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، سازمان مرکزی، دفتر نشریات علمی-مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، کد پستی: 8415683111

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

801,395

دانلود یکساله

372,909