مشخصات نشــریه

کنترل

کنترل

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

کنترل

صاحب امتیاز

: انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-8345

شاپا الکترونیک

: 2538-3752

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: پروفسور ایرج گودرزنیا

سردبیر

: پروفسور علی خاکی صدیق

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88813002 (021)

نمابر

: 88324979 (021)

تارگاه

: www.isice.ir

پست الکترونیک

: control@joc-isice.ir

نشانی

: تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

168,541

دانلود یکساله

116,893