مشخصات نشــریه

مجله اپیدمیولوژی ایران

مجله اپیدمیولوژی ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

مجله اپیدمیولوژی ایران

صاحب امتیاز

: انجمن علمی اپیدمیولوژیست ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 1735-7489

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر پروین یاوری

سردبیر

: دکتر ابوالحسن ندیم

مدیر اجرایی

: دکتر ابوالحسن ندیم

تلفن

: 66486008 (021)

نمابر

: 66486008 (021)

تارگاه

: irje.tums.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 23

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

284,309

دانلود یکساله

164,496

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID