مشخصات نشــریه

دانشکده فنی دانشگاه تهران

دانشکده فنی دانشگاه تهران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

دانشکده فنی دانشگاه تهران

صاحب امتیاز

: پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو ماهنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 0803-1026

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمود نیلی احمد آبادی

سردبیر

: دکتر نوید مستوفی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88956097 (021)

نمابر

: 88956097 (021)

تارگاه

: jfe.ut.ac.ir

پست الکترونیک

: jfe@engmail.ut.ac.ir

نشانی

: تهران، خیابان طالقانی، ساختمان 111، طبقه 4، واحد 7

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

399,404

دانلود یکساله

230,508