مشخصات نشــریه

شیعه شناسی

شیعه شناسی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

شیعه شناسی

صاحب امتیاز

: موسسه شیعه شناسی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-4722

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمود تقی زاده داوری

سردبیر

: سیدمحمدباقر حجتی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 32804636 (025)

نمابر

: 32804657 (025)

تارگاه

: www.shiitestudies.com

پست الکترونیک

: shiitestudies@shistu.org

نشانی

: قم، شهرک پردیسان، بلوار شهید مولوی، موسسه شیعه شناسی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

134,983

دانلود یکساله

56,127