مشخصات نشــریه

تحقیقات علوم قرآن و حدیث

تحقیقات علوم قرآن و حدیث

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

تحقیقات علوم قرآن و حدیث

صاحب امتیاز

: دانشگاه الزهرا

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-2681

شاپا الکترونیک

: 2476-616x

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر پروین بهارزاده

سردبیر

: دکتر فتحیه فتاحی زاده

مدیر داخلی

:

تلفن

: 85692940 (021)

نمابر

: 88041476 (021)

تارگاه

: tqh.alzahra.ac.ir

پست الکترونیک

: quranhadith@alzahra.ac.ir

نشانی

: تهران، میدان ونک، انتهای خیابان ونک، دانشگاه الزهرا، ساختمان مرکزی، طبقه سوم

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

324,905

دانلود یکساله

170,043