مشخصات نشــریه

ژئوپلیتیک

ژئوپلیتیک

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

ژئوپلیتیک

صاحب امتیاز

: انجمن ژئوپلیتیک ایران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-4331

شاپا الکترونیک

: 3698-2538

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمد اخباری

سردبیر

: دکتر محمدرضا حافظ نیا

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88342488 (021)

نمابر

:

تارگاه

: www.iag.ir/journal

پست الکترونیک

: journal@iag.ir

نشانی

: تهران، خیابان سمیه، جنب برج سپهر، ساختمان خاقانی، ورودی غربی، طبقه 5، واحد 46

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

287,964

دانلود یکساله

160,626