مشخصات نشــریه

پژوهشنامه علوم سیاسی

پژوهشنامه علوم سیاسی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

پژوهشنامه علوم سیاسی

صاحب امتیاز

: انجمن علوم سیاسی ایران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-790x

شاپا الکترونیک

: 2783-1469

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر مجتبی مقصودی

سردبیر

: دکتر مجتبی مقصودی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 66974140 (021)

نمابر

: 61112302 (021)

تارگاه

: www.ipsajournal.ir

پست الکترونیک

: info@ipsa.ir

نشانی

: دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ساختمان جدید، اتاق 254، دفتر انجمن علوم سیاسی ایران

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

210,202

دانلود یکساله

96,938