مشخصات نشــریه

پژوهشنامه علوم سیاسی

پژوهشنامه علوم سیاسی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

پژوهشنامه علوم سیاسی

صاحب امتیاز

: انجمن علوم سیاسی ایران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 1735-790x

شاپا الکترونیک

: 2783-1469

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر مجتبی مقصودی

سردبیر

: دکتر مجتبی مقصودی

مدیر اجرایی

: دکتر مجتبی مقصودی

تلفن

: 66974140 (021)

نمابر

: 66974140 (021)

تارگاه

: www.ipsajournal.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ساختمان جدید، اتاق 254، دفتر انجمن علوم سیاسی ایران

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

175,181

دانلود یکساله

68,968

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID