مشخصات نشــریه

چشم انداز مدیریت بازرگانی

چشم انداز مدیریت بازرگانی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

چشم انداز مدیریت بازرگانی

صاحب امتیاز

: دانشگاه شهید بهشتی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: مدیریت

شاپا چاپی

: 2251-6050

شاپا الکترونیک

: 2645-4149

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: سیدمحمود حسینی

سردبیر

: بهمن حاجی پور

مدیر داخلی

: سلمان عیوضی نژاد

تلفن

: 29903136 (021)

نمابر

: 22431644 (021)

تارگاه

: jbmp.sbu.ac.ir

پست الکترونیک

: sbujbmp@gmail.com

نشانی

: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دفتر گروه نشریات چشم‌­انداز مدیریت، کدپستی 1983963113.

نمایه

: مدیریت

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

207,536

دانلود یکساله

130,233