مشخصات نشــریه

مقالات و بررسیها

مقالات و بررسیها

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مقالات و بررسیها

صاحب امتیاز

: دانشکده الهیات و معارف اسلامی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1010-4968

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سیدمحمدرضا امام

سردبیر

: دکتر قربان علمی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88742829 (021)

نمابر

: 88742632 (021)

تارگاه

: jmb.ut.ac.ir

پست الکترونیک

: maqalat@ut.ac.ir

نشانی

: تهران، خیابان شهید مفتح، خیابان استاد مطهری، دانشکده الهیات و معارف اسلامی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

289,117

دانلود یکساله

132,576