مشخصات نشــریه

پژوهش در علوم کشاورزی (JOURNAL OF RESEARCH IN AGRICULTURAL SCIENCE)

پژوهش در علوم کشاورزی (JOURNAL OF RESEARCH IN AGRICULTURAL SCIENCE)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهش در علوم کشاورزی (JOURNAL OF RESEARCH IN AGRICULTURAL SCIENCE)

صاحب امتیاز

: دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان اصفهان

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-8884

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: ابراهیم بهداد

سردبیر

: پیام نجفی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 5354015, 5354038 (0311)

نمابر

: 5354060 (0311)

تارگاه

: www.jras.ir

پست الکترونیک

: jras@khuisf.ac.ir

نشانی

: اصفهان، خیابان جی شرقی، بلوار ارغوانیه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، دانشکده کشاورزی، دبیرخانه مجله پژوهش در علوم کشاورزی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

481,113

دانلود یکساله

283,694