مشخصات نشــریه

نشریه پرستاری ایران

نشریه پرستاری ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

نشریه پرستاری ایران

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم پزشکی ایران

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو ماهنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-5931

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکویی

سردبیر

: دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکویی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 43651230 (021)

نمابر

: 88671613 (021)

تارگاه

: ijn.iums.ac.ir

پست الکترونیک

: ijn@journals.iums.ac.ir

نشانی

: ایران، تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان رشید یاسمی، جنب بیمارستان شهید مطهری، مرکز تحقیقات و مراقبت های پرستاری

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

322,377

دانلود یکساله

208,329