مشخصات نشــریه

رستنیها

رستنیها

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

رستنیها

صاحب امتیاز

: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1608-4306

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: رئیس وقت موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

سردبیر

: دکتر سعید شیرزادیان

مدیر داخلی

:

تلفن

: 22403012-16 (021)

نمابر

: 22403691 (021)

تارگاه

: rostaniha.areo.ir

پست الکترونیک

: rostaniha2008@yahoo.com

نشانی

: تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن (تابناک)، شماره 1 و 2، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

1,682,248

دانلود یکساله

941,822