مشخصات نشــریه

سیاست- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی

سیاست- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

سیاست- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی

صاحب امتیاز

: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-9678

شاپا الکترونیک

: 1735-9686

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: سید فضل الله موسوی

سردبیر

: دکتر عبدالرحمن عالم

مدیر داخلی

:

تلفن

: 66494990 (021)

نمابر

: 66494990 (021)

تارگاه

: journals.ut.ac.ir

پست الکترونیک

: politics@ut.ac.ir

نشانی

: تهران، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

429,117

دانلود یکساله

215,346