مشخصات نشــریه

علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران

علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران

صاحب امتیاز

: انجمن علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-1758

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سید محمود حسینی

سردبیر

: دکتر داریوش حیاتی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 36138499 (071)

نمابر

: 2286072 (071)

تارگاه

: www.iaeej.ir

پست الکترونیک

: iaeej@shirazu.ac.ir

نشانی

: شیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی، دفتر مجله، کدپستی: 7144165186

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

71,812

دانلود یکساله

40,360