مشخصات نشــریه

تحقیقات علوم رفتاری

تحقیقات علوم رفتاری

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

تحقیقات علوم رفتاری

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-8248

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر عباس عطاری

سردبیر

: دکتر رضا باقریان سرارودی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 2222135 (0311)

نمابر

: 2222135 (0311)

پست الکترونیک

: JBS@BSRC.MUI.AC.IR

نشانی

: اصفهان، خیابان هشت بهشت، بیمارستان نور، مرکز تحقیات و علوم رفتاری

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

347,375

دانلود یکساله

548,383