مشخصات نشــریه

تحقیقات علوم رفتاری

تحقیقات علوم رفتاری

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

تحقیقات علوم رفتاری

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-8248

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر عباس عطاری

سردبیر

: دکتر رضا باقریان سرارودی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 2222135 (0311)

نمابر

: 2222135 (0311)

پست الکترونیک

: JBS@BSRC.MUI.AC.IR

نشانی

: اصفهان، خیابان هشت بهشت، بیمارستان نور، مرکز تحقیات و علوم رفتاری

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

347,375

دانلود یکساله

548,383