مشخصات نشــریه

(شنوایی شناسی) auditory and vestibular research

(شنوایی شناسی) auditory and vestibular research

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

(شنوایی شناسی) auditory and vestibular research

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی تهران

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-7136

شاپا الکترونیک

: 2423-480X

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: مهین صدایی

سردبیر

: دکتر مسعود متصدی زندی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 77621188 (021)

نمابر

: 77621188 (021)

تارگاه

: avr.tums.ac.ir

پست الکترونیک

: aud@tums.ac.ir

نشانی

: تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان صفی علیشاه، دانشکده توانبخشی، گروه شنوایی شناسی، کدپستی: 1148965141

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

3,838,104

دانلود یکساله

2,863,505