مشخصات نشــریه

تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران

تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران

صاحب امتیاز

: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: میان رشته ای

شاپا چاپی

: 1735-0905

شاپا الکترونیک

: 2383-1243

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر علی علیزاده علی آبادی

سردبیر

: دکتر فاطمه سفیدکن

مدیر داخلی

: محمود نادری

تلفن

: (021) 44787282-5

نمابر

: (021) 72957246

تارگاه

: ijmapr.areeo.ac.ir

پست الکترونیک

: ijmapr@rifr-ac.ir

نشانی

: تهران، منطقه 22، شهرک سرو آزاد، خیابان شهید علی گودرزی، بلوار باغ گیاه‌شناسی ملی ایران، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، صندوق پستی 116-13185. کد پستی 1496793612، دفتر مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران

نمایه

: میان رشته ای

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

1,696,297

دانلود یکساله

535,804