مشخصات نشــریه

آب و فاضلاب

آب و فاضلاب

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

آب و فاضلاب

صاحب امتیاز

: مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1024-5936

شاپا الکترونیک

: 2383-0905

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: عباس پیرآینده

سردبیر

: دکتر احمد ابریشم چی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 32682412 (031)

نمابر

: 32674470 (031)

تارگاه

: www.wwjournal.ir

پست الکترونیک

: journal@wwcerd.com

نشانی

: اصفهان، خیابان 22 بهمن، ضلع شمالی مجتمع اداری امیرکبیر

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

403,382

دانلود یکساله

263,593