مشخصات نشــریه

پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه)

پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه)

صاحب امتیاز

: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2251-7723

شاپا الکترونیک

: 2251-7731

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمدمهدی عسگری

سردبیر

: دکتر محمدمهدی عسگری

مدیر داخلی

:

تلفن

: داخلی 142-22084084 (021)

نمابر

: 22092265 (021)

تارگاه

: jir.irc.ac.ir/?lang=fa

پست الکترونیک

: faslnameh@irc.ac.ir

نشانی

: تهران، سعادت آباد، میدان کاج، خیابان سرو غربی، شماره 43، کدپستی: 1998758513

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

172,897

دانلود یکساله

118,547