مشخصات نشــریه

پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه)

پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه)

صاحب امتیاز

: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2251-7723

شاپا الکترونیک

: 2251-7731

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر امیر صفری

سردبیر

: دکتر محمدقاسم وحیدی اصل

مدیر اجرایی

: دکتر محمدقاسم وحیدی اصل

تلفن

: داخلی 142-22084084 (021)

نمابر

: داخلی 142-22084084 (021)

تارگاه

: jir.irc.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، سعادت آباد، میدان کاج، خیابان سرو غربی، شماره 43، کدپستی: 1998758513

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

137,670

دانلود یکساله

62,814

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID