مشخصات نشــریه

تحقیقات منابع آب ایران

تحقیقات منابع آب ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

تحقیقات منابع آب ایران

صاحب امتیاز

: انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-2347

شاپا الکترونیک

: 2476-7360

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر رضا کراچیان

سردبیر

: دکتر مهدی ضرغامی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88915686 (021)

نمابر

: 88915686 (021)

تارگاه

: www.iwrr.ir

پست الکترونیک

: iwrr.journal@gmail.com

نشانی

: ایران، تهران، خیابان فلسطین شمالی نرسیده به زرتشت، کوچه پرویز روشن، پلاک 28، طبقه 4، دفتر انجمن منابع آب

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

521,365

دانلود یکساله

320,868