مشخصات نشــریه

آموزش مهندسی ایران

آموزش مهندسی ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید

آموزش مهندسی ایران

صاحب امتیاز

: فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

گروه تخصصی

: نامشخص

درجه علمی

: سایر

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 1607-2316

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمود یعقوبی

سردبیر

: دکتر محمود یعقوبی

مدیر اجرایی

: دکتر محمود یعقوبی

تلفن

: 88190433 (021)

نمابر

: 88190433 (021)

تارگاه

: ijee.ias.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، بزرگراه حقانی غرب به شرق، خروجی فرهنگستانها و کتابخانه ملی، فرهنگستان علوم، طبقه اول، گروه علوم مهندسی، دفتر فصلنامه آموزش مهندسی ایران، کدپستی: 1537633111

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

نامشخص

بازدید یکساله

11,400

دانلود یکساله

7,220