مشخصات نشــریه

آموزش مهندسی ایران

آموزش مهندسی ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

آموزش مهندسی ایران

صاحب امتیاز

: فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

گروه تخصصی

: نامشخص

درجه علمی

: سایر

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1607-2316

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمود یعقوبی

سردبیر

: دکتر محمود یعقوبی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88190433 (021)

نمابر

: 88656216 (021)

تارگاه

: ijee.ias.ac.ir

پست الکترونیک

: ijee78@ias.ac.ir

نشانی

: تهران، بزرگراه حقانی غرب به شرق، خروجی فرهنگستانها و کتابخانه ملی، فرهنگستان علوم، طبقه اول، گروه علوم مهندسی، دفتر فصلنامه آموزش مهندسی ایران، کدپستی: 1537633111

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

نامشخص

بازدید یکساله

1,652

دانلود یکساله

586