مشخصات نشــریه

جغرافیا و توسعه ناحیه ای

جغرافیا و توسعه ناحیه ای

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

جغرافیا و توسعه ناحیه ای

صاحب امتیاز

: دانشگاه فردوسی مشهد

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-1391

شاپا الکترونیک

: 2383-2487

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمدرحیم رهنما

سردبیر

: دکتر حمید شایان

مدیر داخلی

:

تلفن

: 38806724 (051)

نمابر

: 38807060 (051)

تارگاه

: jgrd.um.ac.ir

پست الکترونیک

: JRD@ferdowsi.um.ac.ir

نشانی

: مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر شریعتی، کد پستی: 9177948883

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

179,208

دانلود یکساله

86,151