مشخصات نشــریه

علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پزشکی تهران

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1023-5922

شاپا الکترونیک

: 2008-3386

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سید حسین یحیوی

سردبیر

: دکتر سید حسین یحیوی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 22618551 (021)

نمابر

: 22008049 (021)

تارگاه

: www.iau-tmuj.ir

پست الکترونیک

: info@iau-tmuj.ir

نشانی

: تهران، خیابان شریعتی، خیابان شهید خاقانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم پزشکی تهران، کدپستی: 19168

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

311,966

دانلود یکساله

191,169